+48 886807231 us.cieszyn@azs.pl

Informacje o

Centrum WFiS

ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS!

HARMONOGRAM WF 2021/2022 sem. zimowy

 

NA ZAJĘCIA OBOWIĄZUJE LOGOWANIE W SYSTEMIE USOS

Poniedziałek

 • 8:00-9:30
  HALA SPORTOWA mgr Adrian Tomica, mgr Mariusz Siemasz
 • 9:45- 11:15
  HALA SPORTOWA mgr Adrian Tomica, mgr Mariusz Siemasz
 • 11:30-13:00
  HALA SPORTOWA mgr Adrian Tomica
 • 18:45-20:15
  HALA SPORTOWA mgr Adrian Tomica

Czwartek

 • 8:00-9:30
  HALA SPORTOWA mgr Adrian Tomica
 • 9:45- 11:15
  HALA SPORTOWA mgr Adrian Tomica
 • 11:30-13:00
  HALA SPORTOWA mgr Adrian Tomica
Zasady zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

 

 • § 1

Warunki ogólne

 1. Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne są obowiązkowe na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiach jednolitych w ilości 60 godz. (dwa semestry).
 2. Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne są zaliczane do grupy ćwiczeń obligatoryjnych  i kończą się wpisem do indeksu ZAL (zaliczenie).
 3. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych dyscyplinach. Student ma prawo wybrać dyscyplinę, która go interesuje.
 4. Zajęcia z Wychowania Fizycznego realizowane są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego a także prowadzone są zajęcia równoważne zajęciom WF przez AZS Uniwersytetu Śląskiego (szczegóły i warunki uczestnictwa na stronie www.azs.us.edu.pl)
 • § 2

Zasady zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego

 1. Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne jest:
  1. Frekwencja na zajęciach
  2. Aktywny udział w ćwiczeniach
 2. Zaliczenie / wpis do indeksu, student otrzymuje na ostatnich zajęciach w semestrze. W przypadku przedłużenia okresu zaliczenia nauczyciel decyduje o formie odrobienia zajęć.
 3. Studenci, którzy w ostatnich 4 latach uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego na wyższej uczelni mogą uzyskać przepisanie zaliczenia jeśli otrzymali zaliczenia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne.
 • § 3

Zasady zaliczenia zajęć teoretycznych z Wychowania Fizycznego

 1. Podstawą uzyskania zaliczenia z zajęć teoretycznych z Wychowania Fizycznego jest:
  1. Frekwencja na zajęciach
  2. Aktywny udział w ćwiczeniach
 2. W zależności od rodzaju zajęć teoretycznych, wykładowca ma prawo do określenia dodatkowych warunków zaliczenia przedmiotu:
  1. Prezentacja multimedialna
  2. Sprawdzian wiedzy z zakresu danego przedmiotu
  3. inne
 • § 4

Odrabianie nieobecności na zajęciach

 1. Każdy student ma prawo do 2-ch (słownie: dwóch) nieobecności na zajęciach. Każda nieobecność powyżej 2-ch (słownie: dwóch) zajęć,  musi zostać odrobiona aktywnym uczestnictwem w zajęciach Wychowania Fizycznego.
 2. O przyjęciu studentów w celu odrobienia zajęć, decyduje prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić studentowi uczestnictwa w swoich zajęciach bez podawania przyczyny.
 3. Tego samego dnia można uczestniczyć tylko i wyłącznie w 1-ch (słownie: jednych) zajęciach Wychowania Fizycznego.
 4. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, aktywnie kibicując na meczach drużyny futsal ekstraklasy AZS Uniwersytet Śląski. Informacja o terminach meczy, na których można odrabiać nieobecność na zajęciach znajduje się na stronie www.azscieszyn.us.edu.pl
 5. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności na zajęciach w trakcie trwania dyżurów pracowników SWFiS.
 • § 5

Obowiązujący strój sportowy

 1. Na zajęciach Wychowania Fizycznego odbywających się na salach gimnastycznych obowiązuje następujący stój sportowy:

– obuwie zmienne, koszulka sportowa, spodenki lub spodnie sportowe.

 1. Na zajęciach Wychowania Fizycznego odbywających się na sali gimnastycznej „Sala Mała – Sala 102” obowiązuje następujący stój sportowy:

– Skarpety zmienne – student ćwiczy BEZ obuwia sportowego, koszulka sportowa, spodenki lub spodnie sportowe.

 1. Na zajęciach Wychowania Fizycznego odbywających się na basenie  obowiązuje następujący stój sportowy:

– jednoczęściowy stój pływacki, czepek, klapki, ręcznik.

 • § 6

Zwolnienia lekarskie

 1. Zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr udzielane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego na stosownym druku.
 2. Druk zwolnienia z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr jest do pobrania w sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego pok. 109 lub na stronie www.swfis.us.edu.pl
 3. Osoby posiadające zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr zobowiązane są do wyboru zajęć teoretycznych pozwalających na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Lista oraz harmonogram zajęć teoretycznych dostępna jest w systemie USOS oraz na stronie internetowej www.swfis.us.edu.pl
 4. Terminowe zwolnienie lekarskie (spowodowane np. chorobą, powyżej 2ch nieobecności o których mowa w niniejszym regulaminie, musi zostać odrobione zgodnie z §
 5. Student, u którego w trakcie trwania semestru doszło do:
  1. nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  2. nagłego pogorszenia się stanu zdrowia uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  3. innego nie wymienionego wyżej powodu uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego

zobligowany jest do przepisania się na zajęcia teoretyczne z Wychowania Fizycznego o których mowa w § 6 pkt. 3 po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia.

 • § 7

Przypadki indywidualne

Indywidualne sprawy, przypadki studentów dotyczące zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego a nie uregulowane  w „Warunkach Zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” rozstrzyga Kierownik SWFiS lub działający z jego upoważnienia Z-ca Kierownika SWFiS ds. Dydaktycznych.

 

Ile muszę odrobić nieobecności?

Zgodnie § 4 pkt.1 każdy student może mieć 2 nieobecności, odrobić więc trzeba każdą nieobecność powyżej 2-ch

Czy zostając po swoich zajęciach na kolejnych mogę od razu odrobić nieobecność?

Zgodnie § 4 pkt.3 jednego dnia można uczestniczyć tylko i wyłącznie w 1-ch zajęciach, więc odrobić nieobecność muszę innego dnia.

W jaki sposób odrabia się nieobecność na zajęciach aktywnie kibicując?
 • przyjść odpowiednio przez rozpoczęciem spotkania (informację o kolejnych meczach znajdziesz na naszej stronie i/lub na naszej stronie )
 • pobrać bezpłatny bilet  
 • aktywnie kibicować naszej drużynie w trakcie trwania meczu
 • po zakończonym spotkaniu uzyskać potwierdzenie (podpis na bilecie) jednego z pracowników SWFiS i/lub AZS, bez problemu znajdziesz nas na meczu
 • przynieść i oddać podpisany bilet swojemu prowadzącemu na najbliższych zajęciach WF
Byłam / byłem chory, czy mam przynosić zwolnienie lekarskie?

Jeżeli zachorujesz w trakcie trwania semestru (np. przeziębienie, grypa itp.) i z tego powodu nie możesz uczestniczyć w zajęciach sportowych, możesz wykorzystać jedną z 2-ch nieobecności które możesz posiadać § 4 pkt. 1; jeżeli jednak już wykorzystałeś swoje nieobecności – musisz takie zajęcia odrobić, tak jak każdą inną nieobecność.

Czy odrabiać nieobecność muszę u swojego prowadzącego?

Nieobecność na zajęciach możemy odrabiać u każdego prowadzącego, pamiętajmy jednak, że prowadzący zajęcia może nie przyjąć nas w celu odrobienia § 4 pkt. 2; Najprostszym rozwiązaniem jest odrobić nieobecność na zajęciach u swojego prowadzącego, jeżeli jednak z jakichś powodów jest to niemożliwe, warto z odpowiednim wyprzedzeniem zapytać innego prowadzącego lub odrobić zajęcia aktywnie kibicując na meczach drużyny futsal ekstraklasy AZS Uniwersytet Śląski § 4 pkt. 4

Czy w sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej mogę odrabiać nieobecności z zajęć WF?

w sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nie prowadzi zajęć dydaktycznych – nie ma więc możliwości odrabiania nieobecności z zajęć wychowania fizycznego.

Kontakt

Hala sportowa ul. Paderewskiego 9
43-400 Cieszyn
tel. +48 33 8546138

witold.sztoler@us.edu.pl
adrian.tomica@us.edu.pl
CWFiS w Katowicach.

Work

Sport to zdrowie ...

Napisz ...

ul. Paderewskiego 9

43-400 Cieszyn

Masz pytania?